skip to Main Content

Vragen aan het College inzake fietsroute bij de Middel Broekweg/Veilingroute

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake veiliger fietsroute bij de Middel Broekweg/Veilingroute.

Vraag 334 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal personen die een veiliger fietsroute willen bewerkstelligen bij de Middel Broekweg/Veilingroute. Bijgaand de tekeningen zoals deze aan onze fractie ter hand werden gesteld.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is dit een goed alternatief voor het veiliger maken van de fietsroute en is dit alternatief ook technisch realiseerbaar?

bijlage artikel 42-vraag 334 fietsroute Middel Broekweg – Veilingroute

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top