skip to Main Content

Vragen aan het College inzake financiële gevolgen van Europese openbare aanbesteding integrale telecommunicatievoorzieningen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake financiële gevolgen van Europese openbare aanbesteding integrale telecommunicatievoorzieningen ten opzichte van het nieuwbouwbudget/de gebruiksvergoeding

 

Vraag 254 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De totale jaarlijkse lasten van de nieuwbouw zullen € 3.7 miljoen gaan bedragen of zoveel minder of meer als het uiteindelijk blijkt te zijn. Alle stukken worden geheim gehouden, zodat de Raad geen enkel inzicht heeft wat er nu precies gaande is. Er is een Europese openbare aanbesteding gehouden voor de telecommunicatievoorzieningen en behoudens een aantal uitzonderingen zijn dat blijkbaar dan weer kosten die de nieuwbouw teweeg brengt, die voor rekening van de gemeente gaan komen en die buiten de € 3.7 miljoen vallen. Dit is hetgeen Westland Verstandig ook steeds aangegeven heeft.

 

Dit volgende vragen rijzen:

  • Om welk financieel belang gaat het als het over de aanvullingen integrale telecommunicatievoorzieningen gaat?
  • Zijn er nog meer Europese aanbestedingen gedaan voor wat betreft de infrastructuur of voor wat betreft de gebouwen dan wel het gebruik daarvan, anders dan in de DBFMO-vergoeding is verwoord en waar dan de gebruiksvergoeding, de piekbetaling en de kapitaalslasten op gebaseerd zijn?
  • Kan een compleet overzicht door het College gegeven worden van alle kosten die, naast de € 3.7 miljoen die als uitgangspunt geldt, gemaakt gaan worden?
  • In het overzicht staan de huidige vier gemeentehuizen in Naaldwijk, Wateringen, ’s-Gravenzande en Monster, het Werkplein aan de Ambachtstraat, de drie gemeentewerven ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster en de SKT, niet alleen in de Van de Kasteelestraat, maar ook Schiereiland 58. Wat zijn de kosten van laatstgenoemde locatie?
  • In het recente collegebesluit werd aangegeven dat een deel van de Werkpleinbezetting naar één van de nieuwe gemeentehuizen gaat komen, te weten de Verdilaan. Hoeveel fte’s blijven nog achter op het Werkplein en is dit nog wel rendabel te noemen?
  • Kan uw College nogmaals noemen de huurprijs die jaarlijks aan Patijnenburg door de gemeente betaald wordt en is dit nog rendabel gezien de geringe hoeveelheden fte’s die daar nog werkzaam zijn? Kunnen die fte’s niet beter overgeplaatst worden naar één van de gemeentehuizen?

 

Gaarne beantwoording van deze vragen vòòr de behandeling van de begroting 2017 in de Raad.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top