skip to Main Content

Vragen aan het College inzake financiële ondersteuning mantelzorgers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake financiële ondersteuning mantelzorgers

 

Vraag 252 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig waardeert mantelzorgers enorm voor hun inzet. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij inwoners die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben. Daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de zelfredzaamheid van deze mensen. Dat vraagt vaak veel tijd en energie. Westland Verstandig vindt dat de mantelzorgers door de gemeente ondersteund moeten worden, ook in financiële zin.

Per 1 januari 2015 is het zogenaamde mantelzorgcompliment van € 200,– afgeschaft. De gemeenten mogen zelf bepalen welke regelingen zij voor mantelzorgers inzetten en welke criteria zij daarbij in acht nemen. Sinds 2015 is de gemeente Westland verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Zeker nu er structureel gelden overblijven op het gebied van de zorg –de gemeente vangt veel meer uit het Gemeentefonds dan zij daadwerkelijk aan zorgt uitgeeft, in 2015 € 8 miljoen, en inmiddels is er een pot gevormd van circa € 25 miljoen, allemaal gelden die niet aan de zorg besteed zijn maar wel daarvoor bestemd zijn- ligt een mantelzorgwaarderingsfonds in de rede.

Er zijn gemeenten in Nederland die een mantelzorgwaarderingsuitkering geven, maar ook gemeenten die een mantelzorgpas hebben waardoor het mogelijk is dat mantelzorgers voordelen kunnen behalen door het gebruik maken van die pas. In Gouda loopt dat al. Mantelzorgwaardering is er in bijvoorbeeld Enschede en Ede en bestaat uit een jaarlijkse bijdrage. Ook de gemeente Emmen heeft het mantelzorgcompliment voortgezet en daar ontvangen mantelzorgers € 250,– per jaar. Maken kinderen tot 18 jaar deel uit van het gezin van de zorgvrager, dan komt er € 50,– per kind bij. In Emmen werkt het zo dat als in 2015 een mantelzorgcompliment ontvangen is, dat dan in 2016 wederom gebeurt en daarvoor heeft geen nieuwe aanvrage gedaan te worden. Steekproefsgewijs wordt onderzocht of mensen nog in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. In Amsterdam wordt gewerkt met een mantelzorgcadeau, bestaande uit een VVV-bon.

Mede gezien de overschotten menen wij dat in Westland gezocht moet worden naar een juist vergoedingssysteem en dat de kosten van invoering en uitvoering niet hoog zijn. Ook bij andere gemeenten in Nederland is dit het uitgangspunt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om een vergoeding voor mantelzorgers in te gaan voeren en lijkt dat niet goed om dat te doen van een (overigens klein) deel van de overtollige zorggelden?
  • Is het College nog steeds van oordeel dat, uitgaande van een nog steeds doorgaande bezuiniging op de zorg in Westland en het niet hebben van zeker voor de Westlandse burgers belangrijke structurele voorzieningen, dat afgezien wordt van overheveling van zorggelden naar fondsen (Duurzaamheidsfonds/Leefbaarheidsfonds) van € 7.5 miljoen en dus besteed worden aan niet zorg gerelateerde zaken?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top