skip to Main Content

Vragen aan College inzake functioneren glasvezel Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake functioneren glasvezel Westland

 

Vraag 382 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen, mede naar aanleiding van onze inspanningen in de Heenweg voor een glasvezelnetverbinding, ook diverse bemerkingen binnen over het functioneren van de huidige glasvezel in de rest van Westland. Is er tussen de gemeente en Caiway destijds een exclusiviteit afgesproken, in zoverre dat andere providers niet worden toegelaten tot het glasvezelnet van Caiway? Pogingen van inwoners van onze gemeente om een andere provider te hebben, mislukken omdat die andere providers geen toegang tot het glasvezelnet krijgen. De vraag is of dit gewenst is.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend of andere providers geen toegang krijgen tot het glasvezelnet van Caiway? Waarop is die exclusiviteit dan gebaseerd?
  • Is het College bereid om met Caiway overleg te voeren omtrent het openstellen van het glasvezelnet op de gebruikelijke condities zoals dat ook elders al gebeurt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top