skip to Main Content

Vragen aan College inzake gang van zaken rondom het openbaar vervoer in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

8 oktober 2021

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gang van zaken rondom het openbaar vervoer in Westland

 

Vraag 1122 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners die zich steeds grotere zorgen beginnen te maken over de gang van zaken rondom het openbaar vervoer in Westland. Steeds wordt aangegeven dat het beter wordt en ook beter moet worden, maar het wordt steeds slechter en EBS begint steeds kortere bochten te nemen en munt uit in klantonvriendelijk gedrag en ook in slecht rijgedrag. Andere bussen zouden moeten worden ingezet, maar volgens het College is dat niet haalbaar en dat is ook niet destijds afgesproken.

Jaarlijks worden de busroutes door de MRDH vastgesteld nadat eerst de inwoners hun inbreng hebben kunnen leveren en dat vervolgens via het College bij de MRDH terechtkomt. In het verleden hebben we daar als gemeente weinig aandacht aan besteed en werd op de gemeentepagina aangegeven dat burgers konden reageren binnen een bepaald tijdsbestek. Dit zou meer onder de aandacht van onze inwoners gebracht moeten worden en dat men ook daadwerkelijk iets kan vinden van busroutes, de rij-frequentie etc. Dit betekent dat het College beter zou moeten uitdragen dat onze inwoners ook recht van spreken hebben.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om voor de nieuwe dienstregeling onze burgers beter in beeld te brengen door een beter communicatietraject te volgen en te zorgen dat inwoners die moeite hebben met de huidige gang van zaken rondom het openbaar vervoer in Westland, ook daadwerkelijk hun inbreng zullen en kunnen leveren?
  • Wellicht is het zinvol om een keer een avond te organiseren waarbij betrokken inwoners dan kunnen komen en hun zegje kunnen doen en hun wensen kunnen uiten, die dan vervolgens bij de Metropoolregio aan de orde gesteld worden om mogelijke wijzigingen door te voeren. Is het College daartoe bereid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top