skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Gantelzicht Poeldijk

Vragen aan College inzake Gantelzicht Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Gantelzicht Poeldijk

 

Vraag 702 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt wederom benaderd door bewoners van Gantelzicht in Poeldijk en ook door het bestuur van de VvE.

Plotsklaps moeten de bewoners constateren dat vier parkeerplaatsen op de kopse kant van de sloot (zijarm van de Gantel) op dit moment verdwijnen. Eerder is vanuit de gemeente bevestigd aan de bewoners dat de parkeerplaatsen gehandhaafd zouden blijven, dan wel zouden terugkeren na voltooiing van het Terwebloemterras. Nu zonder enig bericht en zonder enig vooroverleg is een aannemer doende de parkeerplaatsen blijvend weg te werken. De bewoners denken dat het een misverstand is, maar zeker weten zij dat niet. Bij de gemeente krijgen zij verder geen respons meer evenmin als bij de Westlandse Zoom die het blijkbaar allemaal bedacht heeft.

Destijds is na een zienswijze tegen het uitwerkingsbestemmingsplan Poeldijk Centrum alsnog voorzien in extra parkeerplaatsen mede gezien de enorme parkeerdruk rondom het complex en het tekort aan parkeerplaatsen. Dit wordt nu ongedaan gemaakt door het weghalen van de hiervoor genoemde vier parkeerplaatsen. De bewoners zijn ten einde raad. De parkeerdruk is extra groot geworden doordat in de Terwebloem ook andere activiteiten plaatsvinden dan alleen die welke direct met de Terwebloem in verband staan waardoor er nog een grotere parkeerdruk ter plekke is. Ook zorgt de aanlegsteiger aan de Gantel in de zomermaanden voor extra parkeerdruk. Door die parkeerdruk is ook de uitweg voor de bewoners van Gantelzicht voor de hulpdiensten niet meer zeker.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de wethouder bekend met het weghalen van vier parkeerplaatsen en kunnen de nu plaatsvindende werkzaamheden direct stopgezet worden?
  • Het mag en kan toch niet zo zijn dat de Westlandse Zoom bepaalt of de vier parkeerplaatsen wel of niet blijven? Welk belang heeft de Westlandse Zoom om op deze wijze te handelen?
  • Waarom is er geen overleg gevoerd met de buurt en moeten zij nu constateren dat rauwelijks de situatie verandert, terwijl zij eerder al hebben aangegeven gaarne in overleg te gaan met de gemeente over zaken als deze?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top