skip to Main Content

Vragen aan het College inzake gedrag wethouder Ouwendijk van VVD

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gedrag wethouder Ouwendijk van VVD

 

Vraag 258 2014-2018

Edelachtbaar College,

GemeenteBelang Westland heeft er al een rondvraag over gesteld en wij hebben het College verzocht direct het persbericht in te trekken. De wethouder heeft de rondvraag niet echt inhoudelijk beantwoord, doch heeft volstaan met kreten als “het belang van Westland was gediend met het bezoek”. Feit blijft dat bijgaand persbericht door de gemeentelijke communicatieafdeling is opgemaakt en dus tijd en geld gekost heeft en nota bene ook de door de gemeente betaalde advertentie in Groot Westland waarvan ook een foto wordt bijgesloten, door de gemeente is gefinancierd. Hier worden partijbelangen vermengd met gemeentebelangen. Immers bij ieder bezoek in Westland zal er wel een zeker Westlands tintje aan gegeven kunnen worden.

Op het verzoek om het persbericht wat is uitgegeven door de gemeente in te trekken is in het geheel niet gereageerd door uw College.

Overigens kan het persbericht alleen maar ingegeven zijn door de wethouder omdat er geen uitnodigingen gedaan zijn aan de gemeente Westland dan wel andere bestuurders. Dus blijkbaar heeft de wethouder zelf in deze het persbericht laten opmaken door de afdeling Communicatie en heeft ook zelf verzocht gebruik te maken van de door de gemeente ingekochte infopagina’s in Groot Westland. Overigens zijn die infopagina’s bedoeld om de burgers te informeren en niet om wethouders en partijen te promoten.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College van mening dat dit soort bezoeken die uitsluitend door één partij worden georganiseerd en waarin uitsluitend eigen promotie voor ogen staat, ten laste gebracht mogen worden van het budget van de gemeente en ook door gemeenteambtenaren mogen worden verzorgd?
  • Heeft uw College op dit punt beleid en is het gedrag van wethouder Ouwendijk in overeenstemming met de gedragscoderegels c.q. beleid die voor het College gelden?
  • Hoeveel heeft deze promotie de gemeente gekost en ten laste van welk budget komen deze kosten?
  • Kan een wethouder voor partijpolitieke zaken zomaar de afdeling Communicatie inzetten en kan hij zomaar foto’s laten plaatsen op de door de gemeente betaalde gemeentepagina van de gemeente?
  • Welke maatregelen treft uw College om in de toekomst dit soort vermenging van belangen te voorkomen?

 

bijlage-artikel-26-vraag-258-persbericht

 

bijlage-artikel-26-vraag-258-gemeentenieuws

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top