skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake gehandicaptenparkeerplaatsen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake gehandicaptenparkeerplaatsen in Westland

 

Vraag 193 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door gehandicapte Westlanders die een invalidenparkeerkaart hebben, maar die zich geconfronteerd zien met steeds bezette gehandicaptenparkeerplaatsen in hun directe woonomgeving. Blijkbaar worden klachten niet of pas na veel aandringen beantwoord.

 

Het College wijst op de norm van één gehandicaptenparkeerplaats op 50 normale parkeervakken. In de sterk vergrijzende dorpskernen van Westland is dat helaas te weinig. Als voorbeeld kunnen we noemen het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen nabij het appartementencomplex Koningsgaarde in Naaldwijk. De twee aanwezige gehandicaptenparkeerplaatsen zijn continu bezet en bij het wegrijden worden deze direct weer ingenomen door een andere gehandicapte met parkeervergunning. Ook wijst uw College op de mogelijkheid van een aanvrage voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Dat laatste kost geld en er worden specifieke eisen gesteld.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Voldoet de norm van één gehandicaptenparkeerplaats op 50 normale parkeervakken nog wel in de dorpscentra van Westland?
  • Welke norm geldt elders in Nederland? Is het College bereid om deze norm in bepaalde gebieden van Westland te verhogen?
  • Waarom wordt niet adequaat gereageerd op klachtbrieven van betrokken burgers en moeten zij een aantal keren verzoeken om een reactie?
  • Is het mogelijk om bij het appartementencomplex Koningsgaarde twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen in het verlengde van de huidige plaatsen langs de Koningsgaarde? Is het College bereid om hierover op korte termijn een interne studie te maken en met concrete voorstellen en oplossingen te komen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top