skip to Main Content

Vragen aan College inzake geheim onderzoek naar inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake geheim onderzoek naar inwoners

 

Vraag 093 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie kreeg navraag over een kwestie die in Delft blijkbaar opspeelt omdat de Autoriteit Persoonsgegevens navraag doet en de gemeente verzocht heeft schriftelijke informatie te geven en inzage in stukken met betrekking tot “de (concept-) krachtenveldanalyse ‘Manifestatie en mogelijke dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme’ in de gemeenten Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Westland uit 2021.

Onze fractie weet niets van een onderzoek, laat staan van een rapport.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College / de burgemeester aangeven wat er gaande is geweest, welk onderzoek gedaan is, waarom dat onderzoek gedaan is en waarnaar een onderzoek is uitgevoerd?
  • Is de Raad daarover destijds geïnformeerd en waarom heeft de Raad niet de beschikking gekregen over het rapport?
  • Als in de toekomst dit soort kwesties onderzocht worden, is het dan niet zinvol en raadzaam dat vooraf mededeling gedaan wordt aan de Raad, dan wel Seniorenconvent, zodat we geen verrassingen meer krijgen doordat navraag gedaan wordt terwijl we van niets weten?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top