skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Geheimhouding Afgegeven QuickScans

Vragen aan College inzake geheimhouding afgegeven QuickScans

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 augustus 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake geheimhouding afgegeven QuickScans

 

Vraag 736 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Herhaaldelijk is onze fractie geconfronteerd met de stelling van het College dat afgegeven QuickScans door het College / ambtenaren geheim zijn en niet verstrekt kunnen worden, zelfs niet aan raadsleden. Dit is niet transparant en ook niet echt verdedigbaar. Ook is niet duidelijk waarop de geheimhouding gebaseerd zou zijn. Als iemand toch een QuickScan aanvraagt bij de gemeente en de gemeente geeft daar een antwoord op, dan moet dat openbaar zijn voor een ieder en degene die een QuickScan aanvraagt moet zich daarvan bewust zijn. Hetzelfde geldt voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de transparantie met zich mede brengt dat QuickScans zo spoedig als mogelijk openbaar moeten zijn?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden QuickScans niet openbaar dienen te zijn, maar dat in de regel die QuickScans wel openbaar moeten zijn?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vaak het gevolg van een QuickScan is, dat een soort toezegging plaatsvindt dat een vergunning verleend wordt? Is het dan niet nuttig en nodig dat een ieder inzage krijgt in de gedachtegang zoals die aan de QuickScan ten grondslag ligt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top