skip to Main Content

Vragen aan het College inzake geluidskaarten Westland terugbrengen hinder en ernstige hinder ten gevolge van verkeer

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake geluidskaarten Westland / terugbrengen hinder en ernstige hinder ten gevolge van verkeer

Vraag 344 2014-2017

Edelachtbaar College,

Het College heeft de geluidskaarten van Westland aan de Raad toegezonden. Ondanks dat het beeld iets beter is –circa 7/9% van de laatste meting 5 jaar geleden- is het aantal personen dat hinder ondervindt van verkeerslawaai nog steeds aanzienlijk. 8.166 personen ondervinden hinder en 3.410 personen ernstige hinder. Door de aantrekkende economie zal dat aantal verder toenemen. Er zijn twee typen kaarten die verschillende uitkomsten geven voor woningen die zowel op de ene kaart (alle straten in dorpskernen) als op de andere kaart (ontsluitingswegen en doorgaande wegen) gemeten zijn. Onduidelijk is waar de grens van hinder begint en ook de grens van ernstige hinder.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer is sprake van hinder en ernstige hinder tijdens de etmaalperiode en ’s nachts? Bij hoeveel dB begint hinder en bij hoeveel dB begint ernstige hinder?
  • Is het niet goed om als norm binnen Westland aan te houden een geluidsbelasting van woningen in dorpskernen en aan linten in doorgaande wegen in het buitengebied van ten hoogste per etmaalperiode 55dB en tijdens de nacht ten hoogste 50dB?
  • Zouden we het niet daarheen moeten leiden in Westland dat afdoende maatregelen getroffen worden om binnen vorenstaande geluidscontouren te blijven?
  • Is het College bereid om te bezien welke maatregelen voor de inrichting van wegen/keuze van asfalt genomen moeten worden op die wegdelen waar sprake is van hinder of ernstige hinder waarbij uitgangspunt zou moeten zijn dat tenminste de geluidshinder met 10dB moet afnemen door te nemen maatregelen?
  • Het College geeft aan dat het nieuwe actieplan gebaseerd op de geluidskaarten pas in 2018 verwacht wordt. Kan dat niet eerder?
  • Voorts vragen wij uw College om een overzicht te geven waar en wanneer wegenonderhoud op doorgaande wegen en ontsluitingswegen wordt uitgevoerd/gepland in 2017 en in 2018?
  • Zijn geluidsbeperkende maatregelen qua inrichting van de weg en de keuze van geluidsarm asfalt voorzien in al die gevallen van de in 2017 en 2018 in uitvoering zijnde projecten, waarbij de geluidskaart tenminste hinder aangeeft in de etmaalperiode dag en nacht? Als die maatregelen getroffen worden, wat is het verwachte effect daarvan in aantal dB en hoeveel lager is de hoeveelheid dB?
  • Is het College, eventueel in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland bereid geluidsbeperkende maatregelen te intensiveren in die gevallen dat sprake is van ernstige hinder en zo ja, kan dat geconcretiseerd worden van waar en wanneer?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top