skip to Main Content

Vragen aan College inzake geluidsscherm Koningin Julianalaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake geluidsscherm Koningin Julianalaan De Lier

 

Vraag 003 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn geweest bewoners van de Koningin Julianalaan in De Lier die destijds afspraken maakten over de komst van een geluidsscherm langs de provinciale weg, wat zich zou uitstrekken vanaf het oorlogsmonument tot voorbij de fietserstunnel. Nu blijkt dat er een veel kleiner geluidsscherm wordt aangebracht en niet de betreffende woningen aan de Koningin Julianalaan bereikt.

Met de uitvoerder van de gemeente hadden de betreffende bewoners al afspraken gemaakt over de uitvoering en zij zijn dan ook verbaasd dat er nu volstaan wordt met een veel korter scherm. Ook zou door de gemeente gesuggereerd zijn dat het fietstunneltje verplaatst zou gaan worden zodat de weg wellicht weer zonder helling kan worden aangelegd en dat vanwege het feit dat het fietstunneltje weinig gebruikt wordt. Echter dat laatste is zeker niet het geval en toen onze fractie ter plekke was, kwamen op de zaterdag voor Pinksteren tientallen fietsers langs, terwijl het weer niet eens geweldig was.

Tijdens de presentatie door Waalpartners in 2019 werd het plan gepresenteerd voor de vervanging / aanleg van het geluidsscherm N223 tussen ’t Perron en het Kloosterslop inclusief een barrière doorlopend tot aan de fietstunnel Kralingerpad. Nu ligt er een vergunningsaanvraag voor de vervanging van het bestaande geluidsscherm waarbij het stuk vanaf het transformatorhuisje tot aan de fietstunnel niet wordt meegenomen. De omwonenden zijn nog niet geïnformeerd over een en ander.

Ook is blijkbaar bij de tunnel het hek verplaatst vanaf de Koningin Julianalaan naar een plek verder naar het tunneltje toe en dat is eigenlijk onverklaarbaar waarom het hek nu daar staat. Wel is gelukkig het hek groter gezet, zodat ook scootmobiels en rolstoelen er doorheen kunnen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om met de betreffende bewoners aan de Koningin Julianalaan contact op te nemen om te komen tot een betere verkeerssituatie, omdat nu er heel veel geluidsoverlast is van de provinciale weg en in het verleden nou net afspraken gemaakt werden om dat verder te beteugelen?
  • Is het College bereid om eventueel andere oplossingen samen met de bewoners te bespreken om het natuurgebiedje tussen de provinciale weg en de woonbebouwing beter te kunnen benutten en ook de overlast die op dit moment er is van zich in dat gebied bevindende personen (Kloosterslop)?
  • Is het College bereid de hekken weer terug te plaatsen ter hoogte van de Koningin Julianalaan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top