skip to Main Content

Vragen aan College inzake gemiste kans OV

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gemiste kans OV

 

Vraag 061 2022-2026

Edelachtbaar College,

Het Kabinet maakte recent bekend dat € 7.5 miljard euro wordt uitgegeven voor extra infrastructuur, welk bedrag vooral gaat naar het OV en niet naar extra asfalt. Opvallend is dat die gelden zowat overal terechtkomen behalve in Westland waar het OV als pover en mager wordt ervaren. De gelden gaan naar knelpunten in Rotterdam / Utrecht – Nieuwegein, kleine projecten in andere delen van het land, Randstadrail met als toevoeging de nieuwe woonwijk de Binckhorst, Leiden – Dordrecht etc.

Wij krijgen steeds meer vragen over Westland en waarom Westland niets ontvangt uit de extra gelden, terwijl de nood en grote behoefte voor een beter OV bijzonder groot zijn. Blijkbaar konden gemeenten opgeven of zij in aanmerking willen komen voor een deel van het extra bedrag.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom miste Westland hier de boot compleet?\
  • Welke inspanningen zijn gedaan en wie deed dat om in aanmerking te komen voor extra geld voor verbetering op korte termijn van het OV?
  • Welke plannen zijn aangedragen voor een verbetering van het OV Westland?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top