skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevaarlijke situatie rotonde Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gevaarlijke situatie rotonde Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Vraag 361 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen suggesties binnen van inwoners van ’s-Gravenzande die wijzen op de gevaarlijke rotondesituatie aan de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande bij de overgangen van Tuinveld / Leeuweriklaan / Rijnvaartweg met name bij de rotonde. We worden erop gewezen dat met name ’s avonds fietsende kinderen best wel moeilijk te zien zijn bij de bestaande voorrangspositie voor fietsers. Vaak hebben ze gezien dat het net goed ging en zij bedachten een oplossing. De bewoners zouden graag zien dat gele hesjes met lichtstrepen, die voor heel weinig geld te koop zijn, aangetrokken zouden worden. Wellicht dat via school dan wel een algemene voorlichtingscampagne van de gemeente, het gebruik van gele hesjes kan worden bevorderd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om eventueel aan alle scholen in Westland door te geven dat gele hesjes aan te bevelen zijn voor kinderen, met name in de donkere periodes van het jaar, zodat mogelijkerwijs ongelukken voorkomen kunnen worden?
  • Is het College bereid om eventueel een voorlichtingscampagne op te starten voor het gebruik van gele hesjes door met name jongere fietsers?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top