skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevolgen uitspraak Raad van State in Porthoszaak over nog strakker stikstofbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 november 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gevolgen uitspraak Raad van State in Porthoszaak over nog strakker stikstofbeleid

Vraag 030 2022-2026

Edelachtbaar College,

Het is bekend dat in de gemeente Westland tal van bouwlocaties van doen hebben met de stikstofproblematiek. Ook worden wel gewenste ontwikkelingen door diezelfde problematiek vertraagd. Door de uitspraak van de Raad van State is door de zgn. bouwvrijstelling een streep gezet. Zeker voor bouwlocaties vlak bij onze Natura 2000-gebieden is de uitspraak ingrijpend.

De volgende vragen:

  1. Welke gevolgen heeft de Raad van State-uitspraak voor de geplande bouwplannen aan de Haagweg, het Watergat en voormalige NAM-locatie?
  2. Welke gevolgen heeft de Raad van State-uitspraak voor de komst van de toegezegde jaarrondpaviljoens op het Westlandse strand?
  3. Is het College bereid om samen met OBWZ te bezien of tijdelijke andere invulling van de gronden niet veel beter is dan deze maar leeg te laten liggen?
  4. Is het College het met Westland Verstandig eens dat voor de bouw van starterswoningen -wil dat op korte termijn lukken- vooral gezocht moet worden op locaties die in Westland ver af gelegen zijn van de Natura 2000-gebieden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top