skip to Main Content

Vragen aan College inzake groenonderhoudssituatie van het van oorsprong prachtige Rijnvaartpark

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake groenonderhoudssituatie van het van oorsprong prachtige Rijnvaartpark

 

Vraag 1101 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het Rijnvaartpark is destijds door de gemeente ’s-Gravenzande aangelegd als een zeer prestigieus park. De omwonenden hebben destijds de Gemeente geprezen dat dit park werd aangelegd, maar ook gewaarschuwd dat onderhoud veel geld zou kosten. Dat geld zou gereserveerd worden.

De laatste jaren is het onderhoud ernstig verwaarloosd en ook de uitvoering liet veel te wensen over. De oorspronkelijke vegetatie is bijna geheel verdwenen en die was heel kostbaar, ook in geld. Het park dat door zijn gebrekkige verlichting ook de nodige ongewenste lieden aantrekt, verpaupert in hoog tempo. De vuilnisbak bij de slangenmuur die opgeblazen werd destijds bij oud en nieuw in 2019, werd niet vervangen. Dat betekent dat lieden die deze plek graag bevolken alles op de grond gooien en het is er één grote vieze bende.

De Kreek en de bewoners en familieleden daarvan maken veel gebruik van het park en dat ziet er niet uit, zeker gezien ook de puinhoop. Diverse malen werden daar meldingen van gedaan bij de Gemeente, maar er gebeurt maar niets. Dit dient snel te worden beetgepakt.

Bijgevoegd worden een aantal foto’s die de situatie weergeven.

bijlage artikel 42-vraag 1101 foto’s groenonderhoudssituatie Rijnvaartpark

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt geen gevolg geven aan meldingen met betrekking tot de vorenstaande situaties in het Rijnvaartpark?
  • Is het College bereid om alsnog bij voorrang uitvoering te geven aan het nodige onderhoud, zodat de goede begroeiing van destijds weer terug kan keren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top