skip to Main Content

Vragen aan College inzake groenproblematiek woekerplanten in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 juli 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake groenproblematiek woekerplanten in Westland

 

Vraag 1070 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt bijna dagelijks gebeld over de navolgende groenproblematiek in Westland over woekerplanten zoals de Japanse Duizendknoop en ook het Zevenblad in Westland. Steeds vaker blijken dit soort woekerplanten in gemeentegroen “op te duiken”. De vraag is welk beleid het College heeft om dit soort woekerplanten te bestrijden omdat dit vaak de ondergang betekent van het aangeplante groen en alles om zich heen verstikt en wegdrukt.

De vragen zijn dan ook simpel:

  • Heeft het College beleid voor het bestrijden van woekerplanten waarvan hiervoor twee voorbeelden genoemd zijn?
  • Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de gecontracteerde groenaannemers in Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top