skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake handelwijze Westlands bestuur

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake handelwijze Westlands bestuur

 

Vraag 184 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De afgelopen dagen is onze fractie diverse malen door boze Westlanders benaderd over de handelwijze van het Westlandse bestuur.

Zo is op Twitter verschenen bijgaande foto met zes ambtenaren van de gemeente en vier bestuurders/vertegenwoordigers van Volker Wessels. Van der Tak twittert: “Dit topteam legt basis voor unieke 25 jr DBFMO Magnificent Cooperation tbv gemeentehuis”. Het betrof blijkbaar een door de financier van het hele project opgezette nominatie voor een prijs die pas is ingevoerd en waarvoor Westland genomineerd was. Een reis naar Engeland van wethouder Meijer en burgemeester Van der Tak en vier ambtenaren, vergezeld van vier personen van Volker Wessels. Ongetwijfeld zullen zij aan een Golden Table hebben plaatsgenomen die 4.000 pond moest kosten. Helaas werd geen prijs behaald.

Aan dit protserig gebeuren hebben vele Westlanders zich geërgerd. Er is nog geen helemaal niets, zelfs de eerste paal moet er nog komen, en de burgemeester loopt al vooruit op 25 jaar succes van de bouw van twee gemeentehuizen die veel te duur zijn, waarvoor een constructie wordt gebruikt die absoluut niet bedoeld en ook niet geschikt is voor dit soort simpele gebouwen en voorts die de Westlandse burgers per maand € 200.000,– meer gaan kosten dan in de huidige situatie inclusief zelfs enige renovatie van gemeentehuizen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wie heeft de reis bekostigd naar en van Engeland van de zes vertegenwoordigers van de gemeente?
  • Getafeld en bijeengekomen is in Londen met de Volker Wessels-delegatie. Wie heeft daar de Gouden Tafel of welke tafel dan ook bekostigd? Wie heeft de verblijfskosten in brede zin van de Westlandse delegatie betaald?
  • Is het verstandig en zinvol om te twitteren zoals de burgemeester deed en doet, inclusief een foto van het gezelschap en inclusief allerlei teksten die, terwijl de uitvoering van het project nog moet starten, als hoogst zinloos en amateuristisch moeten worden gekwalificeerd?
  • Wethouder Meijer heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat de totale heen- en terugreis van de Westlandse delegatie € 5.000,– zou kosten. Op welk budget is dat geboekt? Daarin kunnen niet de kosten van het verblijf in één van de duurste hotels van Londen worden gebracht daar alleen dat verblijf daar duurder was dan de € 5.000,– opgevoerde euro’s.
  • Acht het College het verstandig om dit soort onkosten te maken, terwijl er voor burgers op het gebied van de zorg vaak geen geld is?

 

 

bijlage artikel 26-vraag 184 handelwijze Westlands bestuur

 

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top