skip to Main Content

Vragen aan College inzake herhaald verzoek om maatregelen aan de Molenlaan in Honselersdijk

2 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake herhaald verzoek om maatregelen aan de Molenlaan in Honselersdijk

 

Vraag 228 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt al jaren benaderd door omwonenden van de Molenlaan en Middel Broekweg die klagen over onveilige verkeerssituaties op en rondom de Molenlaan in Honselersdijk. Vaak is er een enorme geluidshinder en ook de kruising Pijnacker Hordijklaan richting de rotonde in het dorp wordt als onveilig ervaren en is dat ook.

Besprekingen met de gemeente en met name de wethouder hebben tot nog toe geen concrete acties opgeleverd, ondanks dat dit wel aan de omwonenden beloofd werd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om alsnog de Molenlaan aan te passen conform hetgeen met de bewoners is besproken en mogelijkerwijs zelfs is toegezegd?
  2. Is het College bereid om met de bewoners wederom in overleg te gaan om te bezien wat op korte termijn uitgevoerd kan worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top