skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake herhaalde constatering van onvoldoende zorg in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake herhaalde constatering van onvoldoende zorg in Westland

 

Vraag 202 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Door steeds meer partijen, gezien ook gisteren de artikel 26-vraag van een coalitiepartij die eigenlijk herhaalt wat een aantal partijen –Westland Verstandig, LPF Westland en GBW- al eerder verwoord hebben, wordt geconstateerd dat zorg dichtbij in Westland nu op korte termijn absoluut geregeld moet worden. Bij onze fractie kwam weer een heel schrijnend geval binnen van het navolgende en het schijnt vaker voor te komen.

Een bepaalde mevrouw is op een crisisplek opgenomen in De Kreek. Daar zou zij in beginsel vijf dagen kunnen blijven, maar omdat er geen andere plek was verblijft zij daar nu elf weken. Omdat de Naaldhorst dicht gaat, moet zij daar weg en er is geen andere plek voor haar binnen Westland. Zij moet naar Quintus in Den Haag en het zal naar verwachting anderhalf jaar duren voordat zij weer terug kan komen naar Westland. De betreffende mevrouw is ruim 80, is aan een rolstoel gebonden en zelfs die rolstoel moet zij inleveren bij vertrek omdat die weer van een zorgaanbieder is in Westland, terwijl in Den Haag een andere zorgaanbieder is. Die mevrouw is voor wat betreft haar sociale en maatschappelijke contacten volledig aangewezen op
’s-Gravenzande waar de Kreek staat, gaat met haar rolstoel ook iedere dag naar het centrum van ’s-Gravenzande waar zij vijftig jaar lang een MKB-bedrijf had. Het zal duidelijk zijn dat voor deze mevrouw het volstrekt onaanvaardbaar is dat zij wordt “overgeplant” naar Den Haag. Voorts is de wijze van communiceren niet echt goed en voorkomend. Mevrouw heeft het maar te pikken en daarmee basta. Dit kan niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het probleem van deze mevrouw acuut opgelost moet worden en dat zij absoluut niet gedwongen moet worden naar Den Haag te verhuizen voor opvang?
  • Wat kan het College doen middels Careyn en Pieter van Foreest dan wel andere zorgaanbieders, om dit probleem nu op te lossen? Is een urgente oplossing mogelijk?
  • Uw College geeft steeds aan dat er geen problemen en geen klachten op het gebied van de zorg zijn en dat Westland in alles uitblinkt. Hoort dit daar ook bij en waarom worden dit soort gevallen niet centraal aangepakt en bevredigend opgelost?
  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat op deze wijze niet met onze ouderen moeten worden omgesprongen?
  • Waar zijn de crisisbedden van Pieter van Foreest gebleven die in de Naaldhorst achter zouden blijven? Is het College het met de fractie eens dat het antwoord wat de wethouder gaf dat die bedden er niet komen, maar dat er op een andere wijze in voorzien is, geen correcte weergave is geweest? Realiseert het College zich dat bij sluiting van de Naaldhorst nou net de crisisplekken in de Kreek ontruimd moeten worden zoals hiervoor is aangegeven? Dit is toch niet wenselijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top