skip to Main Content

Vragen aan College inzake herhaaldelijke verzoeken van inwoners Westland om zelf groenonderhoud in hun buurt te doen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake herhaaldelijke verzoeken van inwoners Westland om zelf groenonderhoud in hun buurt te doen

 

Vraag 079 2022-2026

Edelachtbaar College,

Samen de publiekelijke ruimte aantrekkelijker maken en daardoor de leefomgeving te verbeteren. Dat is één van de uitgangspunten van het coalitieakkoord waarbij inwoners meer betrokken worden bij het onderhoud van groen in hun buurt en ook dat initiatieven die vanuit de inwoners komen, door de gemeente omarmd en zo mogelijk gefaciliteerd worden.

In het verleden hebben al bewoners zelf aanplant gedaan in openbare plantsoenen zoals bijvoorbeeld in de Abeelstraat in ’s-Gravenzande. Het is dan niet de bedoeling dat de groenschoffelaars van de gemeente alles wegharken. Door het schoffelwerk worden bijvoorbeeld lieveheersbeestjes die hun eitjes hebben gelegd in die planten ook mee weggeschoffeld. In feite zouden onze inwoners de gelegenheid moeten krijgen om dit soort stroken aan te melden en dat zal intern dan goed gecommuniceerd moeten worden, zodat die stroken ontzien worden.

Wel moet een deugdelijk beheer plaatsvinden, want wat de ene natuurvriendelijk vindt, vindt de ander weer niet mooi.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Welke concrete maatregelen wil uw College nemen om buurtbewoners nog meer en beter te betrekken bij het onderhoud van groen in hun buurten en kan het College beter naar buiten toe communiceren welke mogelijkheden er zijn en wat –als een buurt besluit om zelf het groen te gaan onderhouden- daar de gevolgen van zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top