skip to Main Content

Vragen aan College inzake Hertenlaan 2 Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Hertenlaan 2 Honselersdijk

 

Vraag 778 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is andermaal op bezoek geweest bij de buren van Hertenlaan nr. 2. Zij maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot Hertenlaan nr. 2, zijnde een voormalig accountantskantoor met bovenwoning. Naar verluidt zouden daar minstens 30 arbeidsmigranten in gehuisvest gaan worden. Het betreft een pand wat ten opzichte van de percelen van de buren wel heel erg ongelukkig ligt. De voordeur van Hertenlaan nr. 1 grenst direct aan de achteringang van het pand Hertenlaan 2, terwijl ook de kleine tuin behorende bij Hertenlaan 2 direct weer grenst aan Hertenlaan 3/5.

Voorts is de verkeerssituatie ter plekke zo dat parkeren tot grote problemen zal leiden, maar ook de doorgang over Hertenlaan en Hofstraat die dat verkeer absoluut niet aan kunnen. De verkeersveiligheid is dan ook in gedrang. Huisvesting van arbeidsmigranten in zo’n groten getale hoort daar niet te geschieden. De buren zijn ernstig verontrust en zelfs emotioneel omdat hun leefomgeving op deze wijze, mede door toedoen van de gemeente, ernstig gaat worden verstoord. Iedereen die nuchter aankijkt tegen het probleem ziet dat ook, omdat de woning Hertenlaan 2 zo gesitueerd is ter plekke, dat dat tot grote ergernis en overlast moet gaan leiden. Toch zou de gemeente een QuickScan hebben afgegeven dat een en ander mogelijk zou zijn. Op dit moment wordt er druk verbouwd zonder dat de gemeente enig toezicht houdt en ook niet handhaaft. De bewoners zullen direct een handhavingsverzoek gaan doen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat is het College bekend over vorenstaand voorgenomen gebruik door een eigenaar die een en ander weer verhuurt aan een uitzendbureau?
  • Is het College bereid om de QuickScan eventueel vertrouwelijk ter inzage te geven aan de Raad?
  • Heeft het College gekeken naar de verkeersveiligheid en ook naar de aanvaardbaarheid van de huisvesting van 30 arbeidsmigranten ter plekke?
  • In hoeverre heeft het College bezien of omgevingsvergunningen of andere vergunningen (onder meer op basis van de Huisvestingsverordening voor een kamerverhuurbedrijf) nodig zijn?
  • In hoeverre heeft het College bekeken of hier geen sprake is van een pensionbedrijf, dan wel van een andersoortig gebruik dan de woon-/ kantoorbestemming inhoudt? Is het College het met de fractie eens dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat de aard van een woning zich wijzigt in een pension zonder dat de buren daarop enige invloed kunnen hebben?
  • Mocht het College het standpunt innemen dat de woonbestemming voldoende is voor huisvesting van 30 arbeidsmigranten, dan betekent dat dat de buurt niet eens bezwaar kan maken tegen het voorgenomen gebruik en alles maar over zich heen moet laten komen. Is dat een voorbeeld van transparantie en openheid en participatie zoals uw College zo graag met de mond belijdt?
  • Wordt het niet tijd dat het College overleg gaat voeren met de buurt over de situatie op dit moment en hoe kan worden voorkomen dat het pand voor de huisvesting van 30 arbeidsmigranten in gebruik genomen gaat worden?
  • Wordt het niet tijd dat in heel Westland via een paraplubestemmingsplan wordt aangegeven dat één huishouden per woning toegestaan is en bij verhuur zoals in dit geval, er een vergunningensysteem gaat komen?
  • Is het College niet van mening dat in Rotterdam en Den Haag dat beleid op dit moment tot succes leidt en dit soort situaties als aan de Hertenlaan voorkomen kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top