skip to Main Content

Vragen aan College inzake het daadwerkelijk aanwezig zijn van cameratoezicht

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake het daadwerkelijk aanwezig zijn van cameratoezicht

 

Vraag 768 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een inwoner die ons erop attent maakt dat de borden die in het centrum van Naaldwijk staan dat er camerabewaking is, blijkbaar loze borden zijn omdat er geen camera’s zijn. Is dit correct en waarom worden dan wel de kosten van die camera’s opgevoerd en worden deze ook opgegeven als zijnde aanwezig.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Klopt het dat er daadwerkelijk geen camera’s aanwezig zijn daar waar dat wel aangegeven staat in het centrum van Naaldwijk?
  • Hoe kan het dan zijn dat daar wel kosten voor worden opgevoerd in de begroting en de jaarrekening?
  • Acht het College dit een wenselijke situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top