skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Het Verwijderen Van Brievenbussen Door PostNL In Westland

Vragen aan College inzake het verwijderen van brievenbussen door PostNL in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake het verwijderen van brievenbussen door PostNL in Westland

Vraag 540 2018-2022

Edelachtbaar College,

PostNL heeft aangekondigd om op korte termijn brievenbussen, ook in Westland, die weinig gebruikt worden te verwijderen of te verplaatsen naar plaatsen waar “veel mensen komen”. In Westland verdwijnen 40 brievenbussen, terwijl vijf brievenbussen op een nieuwe plek komen. 67 brievenbussen blijven op de huidige locatie staan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft PostNL overleg gevoerd met het College over de maatregel om 40 brievenbussen te laten verdwijnen?
  • Opvallend is dat vooral in ’s-Gravenzande, De Lier en Naaldwijk brievenbussen gaan verdwijnen. Is hier overleg over gevoerd met de Seniorenadviesraad, KBO en PGW?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit wederom een aanslag is op het voorzieningenniveau in de Westlandse kernen, zeker nu het aantal brievenbussen al ten opzichte van bijvoorbeeld Den Haag vrij beperkt was en de laatste jaren al brievenbussen verwijderd zijn?
  • Is het College bereid om eventueel met PostNL verder contact te hebben over de uitwerking van een en ander?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 540 verwijderen brievenbussen

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top