skip to Main Content

Vragen aan College inzake hevige overlast in Oranjepark en politie weigert te komen voor baldadige personen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake hevige overlast in Oranjepark en politie weigert te komen voor baldadige personen

 

Vraag 1128 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In het Oranjepark in ’s-Gravenzande is sprake van baldadigheden in de vorm van het afsteken van vuurwerk (bijna dagelijks), het veroorzaken van overlast door geluid, passanten lastig vallen, maar ook door teksten te maken zoals op bijgaande foto’s staat aangegeven. Dit hoort niet in Westland te geschieden en de politie behoort hier actief in op te treden.

bijlage artikel 42-vraag 1128 foto’s baldadigheid Oranjepark

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College / de burgemeester bekend met vorenstaande situatie in het Oranjepark?
  • Is de burgemeester het met ons eens dat teksten zoals nu daar staan, absoluut niet kunnen, zeker niet voor de spelende kinderen?
  • Waarom laat de politie het afweten als er meerdere malen meldingen en klachten gedaan worden over dit soort situaties?
  • Waarom deelt de politie mede aan de klagers dat zij voor dit soort zaken niet “komen”? Dit klopt toch niet en is ook niet in overeenstemming met de taakstelling van de politie?
  • Is de burgemeester bereid om hierover contact met de politie op te nemen en te bewegen alsnog gevolg te geven aan dit soort meldingen en adequaat op te treden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top