skip to Main Content

Vragen aan College inzake huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

1 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch

 

Vraag 1219 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig krijgt veel vragen van inwoners die niet begrijpen hoe het met de huisvesting van arbeidsmigranten in Elsenbosch staat. Er is daar gelukkig ruimte gevonden om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en het zou gaan om 120 personen en/of kamers, maar dat is niet geheel duidelijk.

Op vragen hoe het dan staat met de arbeidsmigranten werd als antwoord gegeven dat er meer kamers zijn dan destijds in de vergunningen is opgenomen en dus is er extra ruimte. Dat zou ook iets met de parkeerplaatsen die er niet waren te maken hebben en de Oekraïense vluchtelingen hebben blijkbaar geen vervoersmiddel, zodat het dan niet speelt.

Het lijkt ons dat hier opheldering over moet komen omdat het best wel een curieus en vreemd verhaal is. Ook bij de huisvesting van arbeidsmigranten is geen rekening gehouden met de extra ruimte blijkbaar, want daar hebben we het College nooit over gehoord.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe zit het en kan dit uitgelegd worden aan onze inwoners, omdat het een vreemd verhaal is dat er meer gebouwd is dan vergund en normaliter is dat toch ook aan inwoners en ondernemers niet toegestaan? Waarom in dit geval blijkbaar wel? Dus gaarne tekst en uitleg.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top