skip to Main Content

Vragen aan het College inzake huisvesting arbeidsmigranten/verder gebruik “Polenhotel Wateringen”

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake huisvesting arbeidsmigranten/verder gebruik “Polenhotel Wateringen”

 

Vraag 246 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt van diverse zijden benaderd dat op dit moment er een groot probleem is met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Nadat het plan van de wethouder om een aantal hotels te bouwen niet doorging, is het probleem ongeregeld gebleven en het lijkt erop alsof er een stilzwijgen ontstaan is in de hoop dat buiten het gemeentehuis wel een oplossing gevonden kan worden. Geregeld wordt onze fractie benaderd door mensen die constateren dat gewone woningen door heel veel arbeidsmigranten bewoond gaan worden en dat in woonwijken, en dat is een ongewenste ontwikkeling. Ook het verhuren door woningcorporaties aan uitzendbureaus is bekend. Daarnaast worden een groot aantal agrarische bedrijfswoningen gebruikt voor de huisvesting van Poolse arbeidsmigranten.

Daarnaast is natuurlijk de ontwikkeling van het Polenhotel in Wateringen belangrijk. Enige tijd geleden heeft de exploitant aangegeven dat er geen behoefte meer was aan arbeidsmigranten en in feite zou dan de nevenbestemming die aan het pand gegeven is moeten worden beëindigd en er zou wederom een bedrijfsbestemming aan het pand gegeven moeten worden. Dit was ook de bestemming waarop het pand gebouwd is en wat ook het beste past op een industrieterrein. Nadat het tijdelijke COA gelukkig niet doorging, heeft de exploitant aangekondigd dat vooral arbeidsmigranten van Bulgaarse en Roemeens afkomst nu gehuisvest gaan worden. De vraag is waar die dan werkzaam zijn, in of buiten Westland en ook of deze zich laten registreren als inwoner van Westland ofwel dat daarvoor belasting betaald moet worden door de exploitant.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Kent uw College de roep vanuit de markt dat er op dit moment een schrijnend gebrek is aan huisvestingsmogelijkheden in Westland en ook inmiddels buiten Westland, voor de benodigde arbeidsmigranten?
  • Als uw College dat herkent, waar moet dan die huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvinden?
  • Destijds is in ruil voor de bouw van een aantal hotels de huisvesting op de bedrijven van tuinders strak genormeerd aan voorwaarden, in ieder geval door wijziging van een beleidsnota ontmoedigd. Blijft het College achter die beleidswijziging staan?
  • Welke initiatieven heeft het College op het oog om de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten in Westland op te lossen?
  • Welke plannen heeft het College met het zogenaamde Polenhotel in Wateringen? Is inderdaad de oude bestemming weer gaan herleven door de berichtgeving van de exploitant dat de huisvesting van arbeidsmigranten feitelijk niet meer nodig en mogelijk was omdat een dergelijke huisvesting niet meer lonend is?
  • Wat is er waar van de mededeling van de exploitant dat in de toekomst arbeidsmigranten van Roemeens en Bulgaarse herkomst worden gehuisvest? Zijn dat ook arbeidskrachten die in het Westland werkzaam zijn of daarbuiten?
  • Hoe zit het met de registratie van in het betreffende hotel verblijvende personen? Zijn deze opgenomen in het desbetreffende register van de gemeente of wordt over het verblijf belasting betaald?
  • Welke inkomsten heeft de gemeente gegenereerd in de afgelopen twee jaren terzake van het verblijf van arbeidsmigranten in het betreffende hotel? Is het bedrag ook geïncasseerd?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top