skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake huisvesting vluchtelingen/vergunninghouders

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake huisvesting vluchtelingen/vergunninghouders

 

Vraag 227 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Op dit moment blijkt het aantal vluchtelingen wat Nederland nog bereikt teruggevallen te zijn tot minder dan 20% van wat het enige tijd geleden was. Dit betekent dat het COA AZC’s en tijdelijke opvanglocaties aan het sluiten is, terwijl voorts de AZC’s het nu gemakkelijk aankunnen en ook doorplaatsing naar gemeenten praktisch tot stilstand is gekomen.

Uw College heeft passief of actief meegewerkt aan de planning van een soort AZC in Wateringen en ook heeft uw College recentelijk nog kenbaar gemaakt twee andere locaties –Wateringseweg/Oostduinlaan- voor te bereiden en na de vakantie met concrete plannen te komen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Neemt uw College op korte termijn contact op met het COA om duidelijkheid te krijgen over het al of niet doorgaan van de locatie Wateringen? Is uw College bereid om in te zetten op het bericht aan het COA dat realisering daar omstreden is en er ongetwijfeld in Nederland betere locaties te vinden zijn voor de huisvesting van vluchtelingen dan op een industrieterrein?
  • Heeft een eventueel afblazen van de plannen nog financiële gevolgen voor de gemeente. Is uw College bereid om op korte termijn actie te ondernemen zodat ook de procedure inzake de omgevingsvergunning kan worden stopgezet en voorts de omliggende bedrijven niet verder meer op kosten gejaagd worden vanwege aan te spannen procedures?
  • Betekent vorenstaande algemene lijn dat ook de plannen rondom de mogelijke huisvesting aan de Wateringseweg en/of de Oostuinlaan in ’s-Gravenzande tot stilstand worden gebracht? Nu verkeren veel omwonenden in onzekerheid hetgeen niet gewenst is en zij hebben recht op duidelijkheid op zo snel mogelijke termijn.
  • Kan het College ook nog aangeven waarom nou typisch deze twee locaties door het College vermeld zijn als mogelijke huisvestingslocaties voor vluchtelingen? Wie heeft daarvoor het initiatief genomen en wie heeft de gemeente op die kavels gewezen? Met andere woorden wie is de initiatiefnemer? De bedoeling van deze vraag is om te bezien of hier het “ons kent ons”-beginsel weer gewerkt heeft.

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top