skip to Main Content

Vragen aan College inzake informatie ten behoeve van omwonenden en winkeliers in Wateringen over de voorziene ontwikkelingen op het Rabobankterrein

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

28 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake informatie ten behoeve van omwonenden en winkeliers in Wateringen over de voorziene ontwikkelingen op het Rabobankterrein

 

Vraag 095 2022-2026

Edelachtbaar College,

De omwonenden en inwoners van Wateringen, inclusief een aantal winkeliers, maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het Rabobankterrein in Wateringen waar een supermarkt zou moeten gaan komen. Zij willen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, zodat zij bijtijds hun inbreng kunnen leveren.

Daarvoor is nodig: de intentieovereenkomst zoals die gesloten is, het verkeersplan zoals dat blijkbaar al is opgemaakt, maar ook de informatie met betrekking tot een zelfde soort supermarkt in Naaldwijk, waar veel overlast is bij omwonenden van de bevoorrading omdat de ruimte die daarvoor gepland was in dat plan veel te beperkt is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de intentieovereenkomst –eventueel geanonimiseerd- te verstrekken aan de Raad en ook het verkeersplan zoals dat tot nog toe is opgemaakt? Voorts gaarne het dossier met betrekking tot de overlast die de bevoorrading in Naaldwijk teweeg gebracht heeft.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top