skip to Main Content

Vragen aan College inzake inkoopbeleid Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

10 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake inkoopbeleid Westland

 

Vraag 834 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College en de Raad hebben in 2018 en 2019 een nieuw inkoopbeleid voor de gemeente Westland vastgesteld. Uitgangspunt daarbij was het om zoveel als mogelijk Westlandse bedrijven te laten profiteren van de door de gemeente te besteden gelden en uit te voeren werken. Het College en alle fracties waren het daar mee eens.

Nu blijkt dat het College werkt met raamcontracten waardoor opdrachten voor een aantal jaren gecollecteerd worden en die worden dan landelijk aanbesteed. Onze fractie wordt door ondernemers erop gewezen dat dus bedrijven van ver buiten Westland moeten komen om kleine en grote opdrachten in het kader van de raamovereenkomst uit te voeren. Genoemd kan worden het straatwerk. Dat blijkt via een raamovereenkomst gegund te zijn aan een bedrijf uit Meerkerk, die vervolgens uit heel Nederland onderaannemers naar Westland stuurt om werken uit te voeren. Dit is niet duurzaam en is ook niet verstandig als we de mond vol hebben over weinig transportbewegingen. Ook onze Westlandse bedrijven lopen daardoor opdrachten mis. De vraag is dan ook waarom het College deze insteek kiest en niet per klein project ofwel groep van projecten aanbesteedt waardoor aanbesteding kan plaatsvinden aan bedrijven waar ook de gemeente in het verleden goede ervaringen mee heeft en die afkomstig zijn uit Westland.

De vurige wens van de politiek was om meer Westlandse bedrijven in beeld te brengen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoeveel raamovereenkomsten heeft het College de afgelopen twee jaren afgesloten en hoeveel raamovereenkomsten zijn uiteindelijk aan niet Westlandse bedrijven gegund?
  • Kan het College aangeven waarom men voor deze constructie gekozen heeft en niet per clusteropdrachten, die dan een geringe waarde vertegenwoordigen waardoor onderhandse aanbesteding kon plaatsvinden aan één van de Westlandse bedrijven?
  • Wanneer gaat het College over tot het evalueren van de huidige inkoopnota met de Raad zodat wellicht een en ander nog bijgestuurd kan gaan worden?
  • Wie bepaalt of een raamovereenkomst wordt aangegaan ofwel dat gekozen wordt voor separate opdrachten aan onderscheidende ondernemers in Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top