skip to Main Content

Vragen aan College inzake inloop- en informatieavond Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake inloop- en informatieavond Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande

 

Vraag 049 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door bewoners uit ’s-Gravenzande, met name omwonenden van de recentelijk gereconstrueerde Koningin Julianaweg, met klachten en meldingen over niet perfecte of zelfs niet goed zijnde situaties op en rond de Koningin Julianaweg. Genoemd kunnen worden de te scherpe stoepranden waardoor autobanden beschadigd raken, te smalle bochten waardoor vrachtwagens niet goed kunnen draaien, de onveilige situatie van de omkeringen van parkeren en fietsen etc. etc.

Onze fractie wil graag dat het College een informatie- / inloopavond organiseert in de Kiem in ’s-Gravenzande, waarbij omwonenden en belanghebbenden niet alleen toelichting kunnen krijgen op de wijze waarop de weg is ingericht, maar ook hun klachten en meldingen kunnen doen aan of bij de gemeente, degenen die aan het ontwerp gewerkt hebben.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een dergelijke informatie- / inloopavond te organiseren begin januari 2023 omdat nu de zaken spelen en wellicht na die avond ook aanpassingen kunnen plaatsvinden waardoor de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de Koningin Julianaweg kunnen toenemen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top