skip to Main Content

Vragen aan het College inzake inmenging burgemeester in perspublicaties en optreden pers en rol van de pers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inmenging burgemeester in perspublicaties en optreden pers en rol van de pers. Wat moet er verdoezeld worden?

 

Vraag 240 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Gisteren kwamen bij onze fractie een aantal meldingen binnen van optredens van de burgemeester die op zijn zachtst gezegd curieus zijn. Op Westland Media verscheen maandag 12 september jl. een artikel over “gerommel bij de griffie Westland/griffier per direct geschorst/onderzoek recherche”. In de derde alinea werd verwezen naar de rol van een griffiemedewerker die met naam genoemd werd. ’s Avonds omstreeks 23.00 uur heeft de burgemeester Westland Media telefonisch benaderd en met allerlei sancties gedreigd –politie/gemeenteadvocaat/klacht bij de bond voor de journalistiek- als bepaalde passages uit het artikel niet gewijzigd zouden gaan worden. Dat is maar gebeurd.

Voorts belette de burgemeester om persaanwezigheid toe te staan buiten de raadszaal in het gemeentehuis ’s-Gravenzande tijdens de besloten vergadering en zeker toen er geschorst werd en raadsleden met de journalist gingen praten. Daarna heeft de burgemeester de betreffende journalist te verstaan gegeven –middels de bode- dat hij direct het gemeentehuis moest verlaten en dat zijn aanwezigheid ongewenst was en dat hij zeker niet met raadsleden tijdens schorsingen mocht praten.

Wij menen dat de burgemeester op deze wijze –evenals hij en in ieder geval één wethouder dat ook al deden bij media die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de gemeente omdat zij opdrachten/financiële bijdragen krijgen- onjuist handelt. Naar het oordeel van onze fractie kan dit niet en is dat strijdig met de persvrijheid en zeker van een burgemeester mag verwacht worden dat hij die respecteert.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de hiervoor genoemde feitelijke weergave juist of onjuist?
  • Heeft de burgemeester inderdaad maandagavond rond 23.00 uur Westland Media benaderd en wat waren toen zijn dreigementen?
  • Heeft de burgemeester inderdaad Westland Media bewogen de publicatie geheel terug te nemen dan wel de inhoud daarvan te wijzigen?
  • Waarom denkt de burgemeester dit te mogen doen en waarop baseert hij zijn optreden? Is de burgemeester het niet met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort acties zeker niet des burgemeesters zijn en überhaupt niet passen in een democratisch bestel waarin we de persvrijheid hoog achten?
  • Trad de burgemeester op tegen Westland Media omdat in het eerste artikel feitelijke onjuistheden stonden en dat in het licht van mededelingen die de burgemeester later deed en ook in het licht van inmiddels beschikbare informatie?
  • Is het incident tijdens de raadsvergadering van 13 september jl. correct weergegeven hierboven? Zo ja, waarom mag de schrijvende pers niet aanwezig zijn in het gemeentehuis, dat wil zeggen niet in de ruimte waar de besloten vergadering gehouden wordt?
  • Waarom werd de journalistiek weggestuurd en mochten zij ook niet in de leesruimte aanwezig zijn? Waarom werd de journalistiek verboden om met raadsleden te praten tijdens de schorsing van de besloten vergadering? De schorsing is toch openbaar?
  • Ook hier weer de vraag of dit soort handelingen niet strijdig zijn met de persvrijheid en of de burgemeester niet op een ontoelaatbare wijze tracht de journalistiek buiten beeld te zetten als hem dat niet uitkomt? Als het hem wel uitkomt, dan stuurt hij gigantisch veel persberichten, foto’s en ander materiaal om hem te promoten. Waarom in die gevallen wel en als het niet uitkomt niet?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top