skip to Main Content

Vragen aan College inzake inrichting en gebruik Vredebestlaan in Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

10 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake inrichting en gebruik Vredebestlaan in Poeldijk

 

Vraag 102 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Al heel lange tijd is onze fractie bezig met de Vredebestlaan en de wijze van gebruik van die laan. Vorige week heeft een inloopavond plaatsgevonden over de reconstructie, maar dat betrof niet zo zeer het gebruik.

De afgelopen jaren zijn een aantal alternatieve wegen ontwikkeld voor de ontsluiting van vrachtverkeer zoals onder meer de Leeuwenhorstlaan. De wethouder heeft een aantal keren maatregelen toegezegd en ook dat het eerste stuk van de Vredebestlaan tot in ieder geval de Bloemenstraat vrijgemaakt zou worden van vrachtverkeer. Vorige week is de Leeuwenhorstlaan weer opengegaan en op zich is dat toch een mooie gelegenheid om het vrachtverkeer om te leiden. De wethouder heeft dat ook al eerder beloofd te gaan doen, maar blijkbaar wordt dat niet gedaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt het vrachtverkeer over de Vredebestlaan omgeleid over de Leeuwenhorstlaan, zodat ook de Leeuwenhorstlaan gebruikt wordt waarvoor die is aangelegd?
  • Aan de bewoners is beloofd dat dat op korte termijn zou gebeuren en die belofte dateert al van 2 jaar geleden. Kan direct na de zomer die belofte worden ingewilligd?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de reconstructiewerkzaamheden in 2025-2026 niet kunnen worden afgewacht voordat deze maatregel genomen wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top