skip to Main Content

Vragen aan College inzake invoering 5G in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

2 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake invoering 5G in Westland

 

Vraag 759 2018-2022

Edelachtbaar College,

Landelijk is er de nodige deining en onrust over de invoering van 5G. 5G-straling zou een negatieve invloed hebben op gezondheid en leefomgeving. 5G is 20.000 keer sterker dan 4G. Dat betekent dat de masten ook veel meer straling geven dan datgene wat er nu staat. Uiteraard kunnen we de ontwikkelingen niet tegenhouden. 5G-zendmasten zullen ook in Westland geplaatst moeten worden en deze zullen zorgvuldig moeten worden neergezet zodat de schadelijke werking daarvan beperkt wordt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Heeft het College zich al verdiept in de bijwerkingen van 5G en is het College bereid om een plan te maken zodra 5G wordt ingevoerd waar de eventuele zendmasten moeten komen te staan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top