skip to Main Content

Vragen aan het College inzake de invulling van de bestemming glastuinbouw in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de invulling van de bestemming glastuinbouw in Westland

 

Vraag 242 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

De afgelopen tijd is er veel te doen over handhaving –volgens Westland Verstandig onzinnige handhaving- in het buitengebied en met name op percelen voor de glastuinbouw. Uiteraard is Westland Verstandig van oordeel dat de glastuinbouw de motor van Westland is en ook dat aan handhaving van het areaal veel aandacht besteed moet worden. Desalniettemin lijkt het toch goed om het hele Westland eens goed te bezien en te kijken waar de mogelijkheden zitten. Tot nog toe gebeurt dat te eenzijdig en niet compleet. Vandaar deze artikel 26-vraag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 • Kan het College aangeven hoeveel hectaren in heel Westland bestemd zijn voor “duurzaam glastuinbouw”?
 • Kan het College aangeven op hoeveel hectaren daadwerkelijk kassen staan?
 • Ongetwijfeld zal vraag 1 een grotere oppervlakte te zien geven dan vraag 2. Kan het College aangeven hoe het verschil wordt opgevuld?
 • Heeft het College zicht erop bij hoeveel tuinderswoningen een grotere oppervlakte niet voor glastuinbouw gebruikt wordt dan 1.000m2? Hier wordt gedoeld op de agrarische bedrijfswoning en de daarbij behorende gronden.
 • Op hoeveel hectaren vindt geen glastuinbouw plaats en vinden andere activiteiten plaats?
 • Is er een inventarisatie van glastuinbouwbedrijven die niet meer van deze tijd zijn en in feite aan vernieuwing toe zijn in Westland en een overzicht van nieuwe bedrijven en van beiden de oppervlaktes?
 • Hoeveel concrete schaalvergrotingsprojecten zijn bij het College bekend in heel Westland? Wat wordt begrepen onder een concreet schaalvergrotingsvoornemen? Hoeveel vergunningsaanvragen zijn er op dit moment bekend, althans quickscans die mogelijkerwijs tot een vergunningsaanvrage leiden?
 • Is het College bereid om eventueel een inventarisatie te maken van het hele Westland grondgebied voor wat betreft de duurzaam glastuinbouw, hoeveel nieuw gebied erbij moet komen om toch het areaal te houden?
 • In het verleden was er ook sprake van overgangsgebieden en glastuinbouwgebieden die mogelijkerwijs een andere bestemming zouden kunnen krijgen. Om hoeveel hectaren gaat dat en waar liggen die?
 • Op welke wijze wordt omgegaan met verlies van duurzaam glastuinbouw bij de reeds eerder genoemde grote handhavingsprobleemgevallen in De Lier en ’s-Gravenzande?
 • In hoeveel gevallen wordt duurzaam glastuinbouwgebied op een bestemming losgelaten ten faveure van een andere bestemming? Voorbeelden daarvan zijn recentelijk bekend geworden, maar wij willen graag een overzicht van het totaal. Is dat totaal te geven? Onze fractie meent dat vorenstaande gegevens essentieel zijn voor de verdere invulling van Westland als glastuinbouwgemeente en door die gegevens kan er op een bepaalde wijze sturing gegeven worden aan de intentie om een minimale hoeveelheid glastuinbouw in Westland te behouden.
 • Hoeveel hectaren staan leeg en wordt niet gebouwd in Westland?
 • Hoeveel bedrijven staan in Westland te koop?
 • Heeft het College ook een idee van wat in de stille verkoop staat, meestal geëntameerd door de bank?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top