skip to Main Content

Vragen aan het College inzake concrete kosten ICT-voorzieningen voor de twee halve nieuwe gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake concrete kosten ICT-voorzieningen voor de twee halve nieuwe gemeentehuizen

Vraag 315 2014-2017

Edelachtbaar College,

Tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. is nogmaals –dat gebeurde ook al tijdens de commissievergadering- aan wethouder Ouwendijk van VVD Westland verzocht op te geven welk totaalbedrag aan ICT-kosten voor de nieuwe gemeentehuizen gemaakt worden. De wethouder bleef zich hullen in vaagheden zoals “we hebben nu ook al kosten in de oude gemeentehuizen en die worden alleen maar voortgezet” etc. Het gaat over hele basale, simpele, eenvoudige vragen:

  • Welk bedrag moet de gemeente lenen bij onze huisbankier om de totale rekening van de aanschaf van de ICT-voorzieningen voor de twee nieuwe halve gemeentehuizen te betalen?
  • Er zal een aanbesteding moeten plaatsvinden voor de twee nieuwe halve gemeentehuizen en die aanbesteding zal ongetwijfeld gebaseerd zijn op een kostprijscalculatie. Heeft aanbesteding al plaatsgevonden? Is er een kostprijscalculatie gemaakt? Met welke bedragen is intern rekening gehouden?
  • Valt dat bedrag wat we voor de ICT gaan betalen onder de DBFMO-prijs/vergoeding/piekbetaling of niet?
  • Het lijkt onze fractie dat een College c.q. wethouder die de zaken goed op een rij heeft staan op een zeer snelle, vlotte en duidelijke wijze een antwoord moet kunnen geven op deze vragen. De wethouder heeft tijdens diverse vergaderingen er omheen gedraaid en geweigerd duidelijke opgave te doen van de kosten. Deze vraag beoogt duidelijkheid, zodat niet alleen Westland Verstandig maar ook de Westlandse burgers weten wat er gebeurt en welke kosten gemaakt moeten worden voor de twee nieuwe halve gemeentehuizen. Het wegstoppen van te maken kosten is niet fair, transparant, eerlijk en open. Is het College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top