skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzake negatieve uitspraak Rechtbank bebouwing voormalige NAM-terrein Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 april 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake negatieve uitspraak Rechtbank bebouwing voormalige NAM-terrein Monster

 

Vraag 075 2022-2026

Edelachtbaar College,

Zoals te verwachten viel heeft de Rechtbank een voor de gemeente Westland negatieve uitspraak gedaan over de wens van het vorige College en Raad om het voormalige NAM-terrein in Monster te bebouwen. De uitspraak voegen we bij.

bijlage artikel 42-vraag 075 uitspraak Rechtbank bebouwing NAM-terrein

De stikstofregels en woningbouw zo dicht tegen Natura 2000-gebieden aan, laten niet toe dat de percelen bebouwd gaan worden. Dit betekent dat de huidige leegstand van het perceel -na ca. 8 jaar al leeg te liggen- voortduurt en naar verwachting zal dat nog heel lang voortduren.

De vraag is dan ook of we aan het perceel niet beter een andere bestemming / een ander gebruik kunnen geven wat wel past binnen de geldende stikstofregels.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid, gezien de uitspraak van de Rechtbank, in en na overleg met de omwonenden en met de Westlandse Zoom te zoeken naar een ander gebruik in ieder geval tijdelijk?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top