skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzake oplossingsmogelijkheid ongewenste situatie omgevingsvergunning arbeidsmigrantenbedden De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake oplossingsmogelijkheid ongewenste situatie door, tegen advies van de bezwaarschriftencommissie in, toch een omgevingsvergunning te verlenen voor ca. 800 arbeidsmigrantenbedden aan de Oostbuurtseweg in De Lier

Vraag 047 2022-2026

Edelachtbaar College,

Voor de duur van 10 jaar heeft het College het eerdere besluit van het vorige College over huisvesting 800 arbeidsmigranten in De Lier -na heroverweging- in stand gelaten. Dit terwijl de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Westland het advies gegeven had een ander besluit te nemen omdat de commissie een aantal bezwaren gegrond verklaarde. In strijd met dat advies
-afwijken van dat advies gebeurt praktisch nooit- maar ook in strijd met het coalitieakkoord, beslisten het College en portefeuillehouder Varekamp plotsklaps anders.

Naast andere mogelijke gevolgen betekent dit besluit dat de bezwaarmakers beroep zullen instellen bij de Rechtbank en mogelijk daarna bij de Raad van State. Het gevolg daarvan is dat gedurende de komende jaren gelukkig geen realisering zal en kan plaatsvinden. Dit College heeft blijkbaar niets geleerd van het verleden. Wij betreuren dat!

De omwonenden zijn terecht teleurgesteld en de ontwikkelaar moet nog jaren wachten. Wellicht betekent uitstel uiteindelijk afstel. Dus kort en goed, niemand is tevreden. Dat kan en moet anders.

Vandaar deze vragen:

  1. Is het College bereid om met de bezwaarmakers en de ontwikkelaar om de tafel te gaan om uit de impasse te komen en alternatieven te bezien met als doel de omwonenden tevreden te stellen en de ontwikkelaar in staat te stellen snel bedden te realiseren?
  2. Is het daarbij een optie om het hele plan te verplaatsen naar een andere locatie waar geen weerstand is, bijvoorbeeld naar het terrein van de Horti Campus, zodat “2 vliegen in 1 klap” geslagen kunnen worden?
  3. Waarom worden vanuit het College en zeker vanuit de ambtelijke organisatie de 12 initiatieven om arbeidsmigranten te huisvesten op de bedrijven tegengewerkt, althans wordt gedacht in problemen in plaats van oplossingen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top