skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Inzake Schrijnend Tekort Verpleeg- En Crisisbedden

Vragen aan College inzake inzake schrijnend tekort verpleeg- en crisisbedden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake schrijnend tekort verpleeg- en crisisbedden

 

Vraag 692 2018-2022

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft samen met D66 op 19 maart 2019 een motie ingediend waarin zij het College oproept te komen tot een oplossing voor het schrijnend tekort aan verpleegbedden en crisisbedden. Deze motie is vervolgens in de Commissie behandeld en de wethouder heeft aangegeven dat er revalidatiebedden zouden komen in de Naaldhorst en dat een en ander met een grote zorgaanbieder inmiddels is kortgesloten.

Thans bereiken onze fractie berichten dat een en ander nog minstens vier jaar gaat duren voordat realisering kan geschieden. Indien dat het geval is, dan lijkt het alsof de wethouder de Commissie verkeerd heeft geïnformeerd.

De vragen zijn dan ook de navolgende:

  • Is hetgeen onze fractie ter ore is gekomen juist en duurt het minstens nog vier jaar voordat de toegezegde revalidatiebedden gerealiseerd kunnen gaan worden in de Naaldhorst?
  • Is ook de indruk juist dat de wethouder zijn hand enigszins overspeeld heeft door te doen alsof het probleem opgelost is en dat er per direct revalidatiebedden beschikbaar zouden zijn in Westland voor onze inwoners?
  • Als blijkt dat het inderdaad nog vier jaar duurt, is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dan op een andere wijze op korte termijn de problematiek opgelost moet worden? Gebeurt dat ook en zo ja op welke wijze?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top