skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inzicht in daadwerkelijke WMO-bezuinigingen en ook in de afwijzingen WMO-aanvragen officieus en officieel

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inzicht in daadwerkelijke WMO-bezuinigingen en ook in de afwijzingen WMO-aanvragen officieus en officieel

 

Vraag 229 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie komt steeds meer in aanraking met inwoners van Westland die toch beknot worden op de WMO, terwijl vanuit het College steeds wordt aangegeven dat dat niet het geval is. Het is om die reden dat onze fractie inzage wil hebben in de daadwerkelijke bezuinigingen zoals deze op enigerlei moment zijn ingevoerd en ook inzage wil hebben in de officiële vergunningsweigeringen zoals die hebben plaatsgevonden, de beleidswijzigingen zoals die in 2015 en 2016 zijn doorgevoerd en ook de formele en officieuze afwijzingen. Met het laatste wordt bedoeld een mededeling vanuit de gemeente dat een aanvrage zinloos is waardoor de aanvrager daar van afziet. Is daar een compleet beeld van te geven?

Nu de gemeente vorig jaar meer dan € 8 miljoen overhield op het budget hetwelk door het ministerie voor dit soort voorzieningen is toegekend, moeten we kritisch zijn op toch feitelijke bezuinigingen die doorgevoerd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bereid om volledige inzage te geven in de WMO-wijzigingen zoals die zich hebben voorgedaan in 2015 en 2016 en inzage te geven in de officieuze en formele afwijzingen van WMO-aanvragen?
  • Met name doen zich een aantal zaken voor met betrekking tot afwijzing van woningaanpassingen daar waar voor de zorg en het langdurig verblijf in de woning dergelijke voorzieningen wel nodig zijn. Kan het College daar een overzicht van verstrekken?
  • Ook de schriftelijke vragen van het CDA over de bezuiniging op maaltijden bij dagopvang is daar een voorbeeld van. Kan het College ook op dat punt opheldering geven?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top