skip to Main Content

Vragen aan College inzake Italiaanse toestanden in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

26 november 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Italiaanse toestanden in Monster

 

 

Vraag 1151 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit Monster van de Rijnweg / Zeestraat. Daar worden de bruine bakken met het restafval al vanaf het begin van de week niet opgehaald, terwijl de pas geplaatste ringen voor plastic zakken al de hele week volhangen met zakken die ook niet opgehaald worden. Een melding bij het Meldpunt Openbare Ruimte wijst uit dat standaard wordt aangegeven dat een en ander binnen twee dagen opgehaald zal worden, maar dat gebeurt niet. Er is opnieuw gemeld waarna men dan hetzelfde standaard antwoord krijgt. Dit is voor bewoners onacceptabel, zeker gezien de hoogte van de afvalstoffenheffing die zij moeten betalen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is ook in Monster de zaak niet op orde en dreigen daar ook Italiaanse toestanden voor wat betreft het afval op of nabij de openbare weg?
  • Waarom reageert het Meldpunt niet op een adequate wijze en worden meldingen afgedaan met standaard antwoorden die eigenlijk nergens op slaan?
  • Weer de vraag aan de wethouder: wanneer gaat dit stoppen en wanneer is hij ervan overtuigd dat deze wijze van afvalinzameling echt niet werkt en overgeschakeld moet worden naar nascheiding?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top