skip to Main Content

Vragen aan College inzake Julia’s Eiland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAADLWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Julia’s Eiland

Vraag 372 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie werd benaderd door nieuwe bewoners van het zogenaamde Julia’s Eiland in Wateringen die geconfronteerd worden met nogal grote verschillen grondprijzen waarop de woningen gerealiseerd gaan worden. Getracht is een duidelijk inzicht van uw College te verkrijgen, doch u houdt “de boot af” door te wijzen op het feit dat het een aangelegenheid is die de “VOF Juliahof aangaat” en niet de Gemeente. Nu is de Gemeente vennoot van de VOF Juliahof en de VOF is natuurlijk geen rechtspersoon. De Gemeente is naast de twee andere vennoten dus wel degelijk betrokken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente, die een grondbankfunctie in deze vervult, en de VOF Juliahof aan de Raad beschikbaar stellen? Een compleet exemplaar wellicht onder geheimhouding, en een “opgeschoond” exemplaar openbaar?
  • Waarom geeft uw College aan degene die vragen heeft over de hoogte van de grondprijs geen duidelijkheid en moet men veel te lang wachten op beantwoording van zinvolle vragen? Waarom worden de termijnen die in de Wet Openbaar Bestuur worden aangegeven niet aangehouden bij WOB-verzoeken?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het ongewenst is dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de hoogte van de grondprijzen zoals deze door de VOF Juliahof, dus ook de Gemeente, aan degene die ingeschreven hebben op de kavels berekend worden? Wat is trouwens de reden van de forse verschillen in prijzen?
  • Is het College bereid om de berekeningswijze aan te geven, hoe de grondprijzen berekend zijn? Uit de jaarrekening blijkt dat de Gemeente als grondbank alle gronden al aan Juliahof heeft overgedragen, in ieder geval economisch, en er een afrekening heeft plaatsgevonden en dat de Gemeente alleen jaarlijks nog een deel van het bedrag van € 600.000,= moet inbrengen om de exploitatie sluitende te krijgen? Voor welke bedragen heeft overdracht plaatsgevonden en wie bepaalt de verkoopprijzen?
  • Kan uw College hierover verdere stukken geven zodat onze fractie aan degene die hier vragen over hebben zitten duidelijkheid kan geven?

Dan is er nog een vraag over een restperceeltje tussen het trottoir en de woningen. Uw College heeft aangegeven dat deze strook perse eigendom van de Gemeente moet blijven omdat daaronder een rioolleiding ligt. Is dat perse noodzakelijk en kan niet het beste ofwel het betreffende strookje grond aan de bewoners worden overgedragen danwel met de bewoners een afspraak gemaakt worden over het beheer van dat strookje grond? Op deze wijze bespaart de Gemeente toch kosten van onderhoud en beheer en dat overgebleven geld kan dan beter worden besteed voor andere stukken groenbeheer elders in de Gemeente. Is uw College het hier meer eens?

  • Is het College bereid om zowel over het beheer van het snippergroen zoals hiervoor is aangegeven als ook voor wat betreft de hoogte van de koopsom op korte termijn met de toekomstige bewoners overleg te voeren, duidelijkheid te geven en zo nodig in te grijpen en regelingen te treffen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top