skip to Main Content

Vragen aan College inzake kabelgoten

2 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake kabelgoten

Vraag 231 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door inwoners die graag een kabelgoot door het trottoir willen om hun auto elektrisch op te laden. Zij klagen over slechte bereikbaarheid en niet correcte behandeling vanuit de gemeente door niet reageren, constant afhouden van antwoorden en geen duidelijkheid geven. Er vindt een pilot plaats die voor de zomer zou worden geëvalueerd. Ook het CDA vroeg al naar de stand van zaken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer wordt de pilot geëvalueerd?
  2. Waarom kan vanuit de gemeente niet kort en goed adequaat met onze inwoners gecommuniceerd worden?
  3. Wanneer kunnen nieuwe aanvragers zich bij de gemeente melden, want de vraag naar deze oplossing voor elektrisch laden is groot?
  4. Als dat laatste het geval is, kan de gemeente dan niet aangeven dat er nieuwe aanvragen gedaan kunnen worden zodat de aanvragers snel geholpen kunnen worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top