skip to Main Content

Vragen aan College inzake kappen boom Symfonie Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

11 januari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kappen boom Symfonie Honselersdijk

 

Vraag 978 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Symfonie in Honselersdijk die onze fractie confronteren met klachten die overigens meer in Westland geuit worden.

Naar het oordeel van de bewoners is een jaren oude boom, die gezond was, vervangen. Vervanging vond plaats zonder de bewoners op de hoogte te stellen en ook voorzover de bewoners weten, zonder kapvergunning. Het gevolg is niet alleen dat de boom weg is, maar ook dat kosten voor stratenmakers gemaakt zijn moeten worden, de boom is moeten worden vervangen, de straat weer aangeheeld is moeten worden en dat alles in het proces wat veel te lang –vele vele maanden- geduurd heeft. De bewoners hebben de firma die de boom heeft verwijderd en ook heeft aangeplant, aangesproken en deze gaf ook aan dat de boom op hun initiatief vervangen was en dat er geen sprake was van een zieke boom. Ook is de buurt gefrustreerd doordat de straat vanaf oktober tot nu toe heeft opengelegen. Naar het oordeel van de bewoners wordt gemeenschapsgeld verkwanseld wat dan weer tot lastenverhogingen leidt.

Een foto van de situatie wordt bijgevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 978 foto boom Symfonie Honselersdijk

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan de wethouder exact uiteenzetten hoe een en ander in zijn werk gegaan is en kan de wethouder aantonen dat er sprake was van een zieke boom?
  • Wie heeft het initiatief genomen om die boom te verwijderen?
  • Waarom moet dit proces zo lang duren?
  • Wordt er een kosten-baten analyse gemaakt voordat een dergelijke boom vervangen wordt?
  • Gaat het College af op de expertise van het aanneembedrijf uit Hazerswoude dat blijkbaar het onderhoud verzorgt in Westland en die ook het idee krijgt om de boom te vervangen?
  • Wordt op deze wijze niet het eigen werk voor de betreffende firma gecreëerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top