skip to Main Content

Vragen aan College; inzake het kappen van kastanjebomen aan de Van de Kasteelestraat in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het kappen van kastanjebomen aan de Van de Kasteelestraat in ‘s-Gravenzande

 

Vraag 233 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande die een slecht gevoel hebben bij het kappen van de kastanjebomen in de Van de Kasteelestraat in ’s-Gravenzande. De bomen zouden ziek zijn, maar de vraag wordt gesteld of dat wel het geval is en of die ziekte niet op een andere wijze bestreden kan worden. Of is het zo dat de bomen gewoon in de weg staan, wat eigenlijk wel vermoed wordt.

 

Voorts beklagen veel inwoners zich erover dat geen overleg gevoerd is met omwonenden en dat zij uit de krant hebben moeten vernemen dat het College voornemens is de bomen te kappen.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Is het nodig dat de bomen gekapt worden? Zo ja waarom en zo neen waarom worden de bomen niet gehandhaafd en eventueel gerevitaliseerd?
  • Waarom worden dit soort plannen, waarvan de ervaring leert dat deze ingrijpen op de levenssfeer van mensen, niet beter gecommuniceerd in de directe nabijheid en wordt een reden aangegeven waarom verwijdering nodig is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top