skip to Main Content

Vragen aan het College inzake kern Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kern Kwintsheul

Vraag 266 2014-2018

Edelachtbaar College,

Uit de dorpskern Kwintsheul komen de afgelopen dagen twee berichten bij onze fractie binnen van ongeruste mensen.

Zo is het voetgangersstoplicht opgeheven bij de op dit moment in aanbouw zijnde supermarkt en wordt aangekondigd dat de enige pinautomaat eind van het jaar wordt weggehaald, zonder dat een adequate vervanging in of buiten de supermarkt er is.

In het kader van het stimuleren van de dorpskernen en de leefbaarheid lijken beide maatregelen niet correct en terecht komen de inwoners van Kwintsheul daartegen in opstand. In de krant stond dat een klankbordgroep ingestemd heeft met weghalen van de stoplichten waardoor een verkeersonveilige situatie zal ontstaan. Ook het nu weghalen en tezijnertijd wellicht een andere voorziening treffen, maakt degenen die vaak moeten oversteken er niet echt geruster op.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is het stoplicht nu al weggehaald zonder dat de nieuwe situatie gecreëerd is?
  • Is het verkeersveilig om de stoplichten weg te halen en waarom zijn die weggehaald?
  • Is het College bereid om met de Rabobank overleg te voeren om de pinautomaat te handhaven totdat een adequate voorziening in of nabij de supermarkt is getroffen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een pinautomaat voor een kern zoals Kwintsheul best wel nuttig en nodig is, vooral voor ouderen die lastig naar andere kernen kunnen gaan om geld op te halen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,
Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top