skip to Main Content

Vragen aan het College inzake kindpakket

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Kindpakket

Vraag 336 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen vragen binnen over het Kindpakket en de werking in de praktijk. Volgens de site van de gemeente komen alleen inwoners die niet meer dan 120% van de bijstandsnorm verdienen daarvoor in aanmerking. Met name personen die het minimumloon verdienen en dus iets hoger in inkomen zitten dan de 120% van de bijstandsnorm, komen niet in aanmerking terwijl personen op bijstandsniveau die wel nog allerlei andere toeslagen en kindgebonden budgetten krijgen, wel het Kindpakket zouden kunnen aanvragen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Als personen meer dan 120% van de bijstandsnorm bruto ontvangen maar in de praktijk minder te besteden hebben, komt men dan toch voor het Kindpakket in aanmerking?
  • Wordt bij het inkomen van 120% van de bijstandsnorm rekening gehouden met toeslagen/kindgebonden budget etc.?
  • Is het College bereid om eventueel via de site en ook via publicaties duidelijkheid te creëren wat in deze als uitgangspunt wordt genomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top