skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over slecht strooien wegen / fietspaden en rondom Maasdijk-Honderdland-WSKO-school De Aventurijn

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

16 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over slecht strooien wegen / fietspaden en rondom Maasdijk / Honderdland / WSKO-school De Aventurijn

 

Vraag 046 2022-2026

Edelachtbaar College,

Er komen klachten over slecht strooien bij gladheid op de vorengenoemde locaties. Zeker nu het speelt in deze periode moet dit per direct verbeteren en strooischema’s zullen zo nodig moeten worden aangepast. In ieder geval moeten de klachten serieus genomen worden en verholpen moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om per direct de klachten op te lossen en vandaag nog contact op te nemen met de directeur van De Aventurijn om de gladheidsproblemen voor nu en in de toekomst op te lossen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top