skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over toegankelijkheid vanuit Masemude te Monster richting dorp voor mensen met een beperking en die een rollator bedienen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake klachten over toegankelijkheid vanuit Masemude te Monster richting dorp voor mensen met een beperking en die een rollator bedienen

 

Vraag 060 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt veel klachten binnen vanuit de Masemude te Monster van bewoners die beperkingen hebben en die niet veilig met een rollator richting het dorp kunnen. Met name over de Choorstraat wordt erg geklaagd. Er zijn al heel veel klachten en meldingen gedaan over de huidige toestand van de Choorstraat en die weg is inderdaad bobbelig en nauwelijks begaanbaar. Hetzelfde geldt voor de trottoirs. De algemene oproep is om daar op korte termijn iets aan te doen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om de Choorstraat grondig aan te pakken en ook de toegankelijkheid vanuit de Masemude met een rollator mogelijk te maken?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top