skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten over ratten in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klachten over ratten in ‘s-Gravenzande

Vraag 380 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels hebben de bewoners van met name de Esdoornstraat zich beklaagd over heel veel ratten in en rondom hun woningen. Onze fractie wordt erop gewezen door een aantal bewoners dat ook heel veel ratten voorkomen rondom het Oranjepark, achter de Spinel, en blijkbaar komen die ratten daar via de sloot die in open verbinding staat met het slotenstelsel daar in de buurt. Heeft het College daar al naar gekeken en zijn er effectieve methodes om de ratten te verdrijven dan wel te bestrijden?

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Heeft het College verder onderzoek gedaan dan alleen de Esdoornstraat en directe omgeving en is er niet een groter probleem inzake de ratten?
  • Wordt het niet tijd dat het College de kwestie grondig aanpakt, zodat het niet steeds weer een terugkerend verhaal wordt?
  • Als blijkt dat in openbaar water de ratten voorkomen, is dat dan ook geen kwestie van Delfland en in ieder geval van de gemeente, om te voorkomen dat van daaruit de ratten zich verspreiden rondom het Oranjepark?  

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top